Guía docente de Catalán 1 Tercera Lengua (25211PD)

Curso 2024/2025
Fecha de aprobación: 26/06/2024

Grado

Grado en Traducción e Interpretación

Rama

Artes y Humanidades

Módulo

Tercera Lengua Extranjera Nivel 1 y 2

Materia

Tercera Lengua Extranjera Nivel 1

Curso

3

Semestre

1

Créditos

6

Tipo

Optativa

Profesorado

Tutorías

Prerrequisitos y/o Recomendaciones

Ninguno

Breve descripción de contenidos (Según memoria de verificación del Máster)

 • Comprensión y expresión oral y escrita.
 • Norma sancionada e implícita.
 • Análisis y síntesis textual.

Competencias

Competencias Generales

 • CG07. Ser capaz de organizar y planificar. 
 • CG10. Identificar los aspectos derivados de la relación entre lenguaje y género. 
 • CG13. Ser capaz de gestionar la información. 
 • CG14. Ser capaz de tomar decisiones. 
 • CG17. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos. 
 • CG18. Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad. 
 • CG19. Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y la mediación lingüística. 
 • CG20. Ser capaz de trabajar en equipo. 
 • CG21. Ser capaz de trabajar en un contexto internacional. 
 • CG23. Revisar con rigor y controlar, evaluar y garantizar la calidad. 
 • CG24. Ser capaz de aprender en autonomía. 
 • CG25. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones 

Competencias Específicas

 • CE16. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

Resultados de aprendizaje (Objetivos)

OBJETIVOS GENERALES:

 • Comprender las expresiones y el vocabulario más frecuente sobre temas de interés personal en conversaciones medianamente formales y en conversaciones cotidianas.
 • Entender la idea principal de mensajes breves.
 • Entender la idea principal de una clase, una conferencia o una exposición oral.
 • Leer y comprender textos breves y sencillos de un registro medianamente formal.
 • Comunicarse oralmente en situaciones sencillas y habituales que exigen un intercambio fácil y directo de información básica.
 • Expresarse mediante textos escritos breves y sencillos con la ayuda de recursos varios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 • Comunicar a classe.
 • Distingir el català d’altres llengües.
 • Saludar.
 • Presentar-se i presentar terceres persones.
 • Intercanviar informació personal.
 • Distingir el registre formal de l’informal.
 • Donar informació de terceres persones.
 • Identificar terceres persones pels vincles familiars.
 • Demanar i dir la professió. Dir com és de caràcter una persona.
 • Parlar de la família.
 • Parlar dels gustos.
 • Expressar acord i desacord.
 • Parlar del que es fa al temps lliure.
 • Parlar de les activitats quotidianes.
 • Informar de l’hora, dels horaris i de la freqüència d’algunes activitats.
 • Parlar de costums i hàbits saludables.
 • Dir on i amb qui viu algú.
 • Descriure un barri o una ciutat.
 • Localitzar serveis d’un barri.
 • Fer comparacions.
 • Parlar de fets personals.
 • Parlar de fets de la història.
 • Narrar la vida de personatges destacats.
 • Explicar anècdotes i reaccionar-hi.
 • Explicar els ingredients d’un plat.
 • Entendre i donar consells sobre dietes.
 • Expressar gustos i preferències sobre menjars.
 • Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar aliments.
 • Opinar sobre les xarxes i la compra per internet.
 • Descriure com va vestit algú.
 • Explicar la forma de vestir en determinades ocasions.
 • Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar una peça de roba o complements.
 • Parlar de les habilitats.
 • Explicar les activitats que s’han fet durant el dia.
 • Disculpar-se i donar una excusa.
 • Informar de l’experiència laboral i formativa.

El alumnado que supere este nivel habrá adquirido un nivel de competencia de la lengua a nivel A1 del MCER

Programa de contenidos Teóricos y Prácticos

Teórico

Tema 0

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: · Comunicar a classe. Distingir el català d’altres llengües.
 • GRAMÀTICA: Alfabet. Signes ortogràfics.
 • FONÈTICA: Les lletres i els sons del català.
 • CULTURA: Imatges que es relacionen amb el teritori catalanoparlant.

Tema 1

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Saludar. Presentar-se i presentar terceres persones. Intercanviar informació personal. Distingir el registre formal de l’informal.
 • GRAMÀTICA: Articles personals. Articles definits. Pronoms forts (jo, tu, ell, ella, vostè). Pronoms febles (em, et, es, en). Interrogatius (com, qui, quants, quantes, quines, d’on, per què). Adjectius de nacionalitat: gènere. Numerals de l’1 al 100. Preposicions (de, per). Present d’indicatiu (ser, dir-se, tenir, parlar, estudiar).
 • LÈXIC: Nom de països, nacionalitats i llengües.
 • FONÈTICA: · Entonació de preguntes i respostes. El verb dir-se.
 • CULTURA: Noms i cognoms

Tema 2

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Donar informació de terceres persones.Identificar terceres persones pels vincles familiars. Demanar i dir la professió. Dir com és de caràcter una persona. Parlar de la família.
 • GRAMÀTICA: Possessius. Demostratius (aquest, aquesta, aquests, aquestes). Pronoms forts (nosaltres, vosaltres, ells, elles, vostès). Pronoms febles (ens, us, es). Interrogatius (de què). Substantius i adjectius: gènere i nombre. Present d’indicatiu (ser, dir-se, tenir, parlar, estudiar, treballar, fer, viure). Preposicions (a, en de). Connector però.
 • FONÈTICA: La grafia i el so ny.
 • CULTURA: L'hereu i la pubilla.

Tema 3

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Parlar dels gustos.Expressar acord i desacord. Parlar del que es fa al temps lliure.
 • GRAMÀTICA: Quantificadors (molt, força, bastant, una mica, gaire, gens). Pronoms d’objecte indirecte (m’, t’, li, ens, us, els). Present d’indicatiu (agradar, suportar, odiar, encantar, escoltar, anar, sortir, llegir...). Connector doncs.
 • LÈXIC: Nom dels dies de la setmana i de les estacions.Noms i verbs relacionats amb el món del lleure. Verbs que indiquen gustos. A mi, també; a mi, tampoc; a mi, sí; a mi, no; jo, també; jo, tampoc; jo, sí; jo, no.
 • FONÈTICA: L’apostrofació dels pronoms.El verb llegir.
 • CULTURA: El temps lliure dels joves.

Tema 4

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Parlar de les activitats quotidianes. Informar de l’hora, dels horaris i de la freqüència d’algunes activitats. Parlar de costums i hàbits saludables.
 • GRAMÀTICA: Expressions temporals (abans de, després de, havent dinat, havent sopat, sempre, mai, sovint). Present d’indicatiu. Preposicions (a... de, des de, fins a, entre... i). Connector perquè.
 • LÈXIC: Parts del dia. Adjectius per descriure persones.Verbs que indiquen activitats quotidianes.Noms d’establiments.
 • FONÈTICA: Els sons [ʒ] i [ʃ]. Les terminacions del present d’indicatiu.
 • CULTURA: Els horaris dels catalans.

Tema 5

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Dir on i amb qui viu algú. Descriure un barri o una ciutat.Localitzar serveis d’un barri. Fer comparacions.
 • GRAMÀTICA: Quantificadors (massa, molt, bastant, força, més aviat, una mica, poc, gaire, gens). Interrogatius (on, a quin). Preposicions (a, en amb). Present d’indicatiu (haver-hi, ser, viure, estar-se, preferir). Numerals ordinals (primer, segon). Estructures comparatives. Expressions locatives (a prop, al costat, al mig, al darrere, entre, al final, lluny, al davant). Connectors a més, també.
 • LÈXIC: Noms de les vies públiques.Noms i adjectius per indicar característiques de barris, pobles i ciutats.
 • FONÈTICA: La vocal neutra.
 • CULTURA: Barris de Barcelona i València.

Tema 6

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Parlar de fets personals. Parlar de fets de la història. Narrar la vida de personatges destacats. Explicar anècdotes i reaccionar-hi.
 • GRAMÀTICA: Pronoms febles (el, la, els, les, ho). Pronoms febles (em, et, es, ens, us) davant i darrere del verb. Interrogatiu quan. Numerals a partir del 100. Expressions temporals (als 10 anys, quan, al cap de, l’any 2009, fa 3 mesos, del 2010 al 2012...). Present d’indicatiu (saber, conèixer). Passat perifràstic d’indicatiu. Imperfet d’indicatiu (ser, tenir, haver-hi). Connector per això.
 • LÈXIC: Verbs que indiquen experiències personals. Noms i verbs que indiquen fets històrics. Expressions per reaccionar: què dius ara?, que fort!, quina pena!, ostres!...
 • FONÈTICA: Entonació d’expressions de sorpresa i tristesa.El verb conèixer.
 • CULTURA: Dones invisibles de la història de Catalunya. Persones destacades en diferents àmbits. Fets rellevants de la història de Catalunya.

Tema 7

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Descriure un mal o una malaltia. Expressar un estat d’ànim o un estat físic. Descriure les activitats físiques per dur una vida saludable. Donar consells.
 • GRAMÀTICA: Ser i estar. Condicional i estructures per aconsellar: convenir, anar bé. Imperatiu. Estructures: fer mal, fer-se mal, tenir mal de. Recursos expressius: això rai! Adjectius relacionats amb el caràcter i l’estat anímic. Noms de les parts del cos, mals, malalties, símptomes, medicaments. Verbs relacionats amb l’activitat física.
 • FONÈTICA: La síl·laba tònica de les formes del condicional. L’entonació de frases imperatives. L’apostrofació dels noms.
 • CULTURA: El sistema sanitari català.

Tema 8

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Explicar els ingredients d’un plat. Entendre i donar consells sobre dietes.
 • Expressar gustos i preferències sobre menjars. Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar aliments.
 • GRAMÀTICA: Quantificadors (gens, cap). Pronoms febles (el, la, els, les, en). Perífrasi d’obligació en present d’indicatiu (haver de + infinitiu). Forma impersonal (es pot, s’ha de + infinitiu). Present d’indicatiu (preferir, estimar-se més, agradar (més), voler, poder). Connector doncs.
 • LÈXIC: · Noms de plats, d’aliments i de mesures. Adjectius per indicar qualitats de menjars. Noms de dietes especials.
 • FONÈTICA: Entonació de preguntes que comencen amb que (que tenim oli?) o amb de + objecte directe (d’oli, en tenim?).
 • CULTURA: Arrossos tradicionals dels Països Catalans.Plats típics catalans.

Tema 9

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Parlar de les habilitats. Explicar les activitats que s’han fet durant el dia. Disculpar-se i donar una excusa. Informar de l’experiència laboral i formativa.
 • GRAMÀTICA: Expressions temporals (avui, fins ara, aquest matí, aquesta setmana). Pronoms febles (m’, t’, s’, ens, us). Present d’indicatiu (saber, poder). Perfet d’indicatiu. Participis. Connector és que…
 • LÈXIC: · Lèxic relacionat amb les habilitats, l’experiència laboral i formativa. Expressions per reaccionar: quin greu, em sap greu, ho sento, perdona...
 • FONÈTICA: · Les consonants p, b, t, d, c, g a final de paraula. L’entonació de frases de disculpa.
 • CULTURA: Voluntariats.

Bibliografía

Bibliografía fundamental

 • VILAGRASA, A. (2018) A Punt 1. Curs de català. Llibre de l'alumne. L’Abadia de Montserrat
 • VILAGRASA, A. (2018) A Punt 1. Curs de català. Llibre d’exercicis. L’Abadia de Montserrat

Bibliografía complementaria

 • N. BASTONS, C. BERNADÓ, LL. COMAJOAN. (2011) Gramàtica pràctica del català A1-B2. Teide.
 • MAS, M. (2012). Gramàtica catalana de la A a la Z. L’Abadia de Montserrat

Enlaces recomendados

 • Diccionaris Larousse i Vox: http://www.diccionaris.cat/
 • Institut Ramon Llull: www.llull.cat
 • Optimot, consultes lingüístiques: http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
 • Recursos para aprender catalán: http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/bibliografies.html
 • Parla.cat: http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
 • Vocabulari en imatges: http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/viure_a_catalunya_col/viure_a_cataluny a_vocabulari_en_imatges
 • Aprenentatge simultani de llengües romàniques: http://www.romanicaintercom.com/

Metodología docente

 • MD01. Lección magistral/expositiva. 
 • MD02. Sesiones de discusión y debate. 
 • MD03. Resolución de problemas y/o estudio de casos prácticos. 
 • MD05. Seminarios. 
 • MD07. Realización de trabajos en grupo. 
 • MD08. Realización de trabajos individuales

Evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

Evaluación Ordinaria

Prácticas de evaluación continuada [40% de la nota final]

El curso se dividirá en 6 sesiones en las que se trabajará el contenido teórico y práctico. Cada sesión tendrá una nota de asistencia y participación; así como una nota de práctica final. Se hará media de todas las sesiones para obtener el 40% correspondiente a este apartado.

SESSIÓ 1: assistència i participació (50%) + pràctica 1 (50%)

SESSIÓ 2: assistència i participació (50%) + pràctica 2 (50%)

SESSIÓ 3: assistència i participació (50%) + pràctica 3 (50%)

SESSIÓ 4: assistència i participació (50%) + pràctica 4 (50%)

SESSIÓ 5: assistència i participació (50%) + pràctica 5 (50%)

SESSIÓ 6: assistència i participació (50%) + pràctica 6 (50%)

Nota importante: Tanto las prácticas escritas como las orales se entregarán mediante la plataforma CLASSROOM, en formato DRIVE o en formato audio o vídeo (orales). Todas ellas tendrán una fecha límite de entrega inaplazable que siempre deberá cumplirse para garantizar la evaluación continua. De la misma manera, será obligatoria la entrega de TODAS las prácticas para que el alumno pueda ser evaluado.

Actividades de enriquecimiento [20% de la nota final]

Estas actividades estarán relacionadas con la historia, la cultura, la literatura o la lengua catalana. Puede tratarse de lectura de fragmentos textuales, asistencia a conferencias, participación en actividades o talleres, etc. Se determinarán en cada año académico y se presentarán al alumnado las primeras semanas del curso.

Examen final [40% de la nota final]

Descripción: En el examen escrito se evaluarán los contenidos que se han aprendido durante el curso en clase, es decir, todo el temario del Manual A Punt 1 (consultar Bibliografía fundamental). El examen será un conjunto de pruebas que evaluarán el conocimiento del alumno en 5 ámbitos: morfosintaxis y léxico (20%), uso oral de la lengua en situaciones comunicativas (20%), comprensión escrita (20%), expresión escrita (20%) y comprensión auditiva (20%).

Información importante:

- Es necesario una nota mínima de 5 en la evaluación continuada para hacer media con el resto de partes.

- Es necesario una nota mínima de 4 en el examen final para hacer media con el resto de partes.

Evaluación Extraordinaria

Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. En caso de haber aprobado la evaluación continua detallada en el apartado anterior se conservará la nota hasta el siguiente examen (solamente para la evaluación extraordinaria y nunca para otros cursos). En caso de haber suspendido la evaluación continua se tendrá que recuperar mediante la corrección de las prácticas realizadas durante el curso (si el/la estudiante ha asistido con regularidad a clase, es decir, más del 80%), o bien mediante un trabajo alternativo pactado con la docente (si el/la estudiante no ha asistido con regularidad a clase, es decir, menos del 80%).

Evaluación:

Evaluación continuada o Trabajo alternativo [40% de la nota final]

- Se concibe como una actividad complementaria a través de la cual el alumno utiliza la lengua catalana en ámbitos de su propio interés. En este caso, es el alumno quien propone la actividad, con el objetivo de que el aprendizaje sea significativo y personal. Por lo tanto, se acepta cualquier propuesta que motive al alumno. Ejemplos: organizar una actividad en clase, hacer una entrevista, una traducción, subtitulación o doblaje de un vídeo, creación literaria, creación de un blog, un vídeo o un cortometraje, composición de una canción...
- La nota mínima del trabajo para que este sea ponderable es 5.

Examen final [60% de la nota final]

20% examen oral

En el examen oral se medirá la competencia oral del alumno, que deberá demostrar un control propio de un nivel A1. Como en el examen escrito, en el examen oral también se evaluarán contenidos que se hayan visto en el Manual A Punt 1 (consultar Bibliografía fundamental). El examen oral constará de 2 partes. La primera parte será una batería de preguntas a modo de entrevista, a partir de las cuales el alumno deberá hablar de temas relativos a su información básica y personal, explicar y describir hechos y expresar opiniones sobre temas próximos a su experiencia. En la segunda parte, deberá imaginar cuatro situaciones propias de la vida cotidiana que se le propondrán, y reaccionar a ellas de manera comprensible y adecuada.

40% examen escrito

Descripción: En el examen escrito se evaluarán los contenidos que se han aprendido durante el curso en clase, es decir, todo el temario del Manual A Punt 1 (consultar Bibliografía fundamental). El examen será un conjunto de pruebas que evaluarán el conocimiento del alumno en 5 ámbitos: morfosintaxis y léxico (20%), uso de la lengua en situaciones comunicativas (20%), comprensión escrita (20%), expresión escrita (20%) y comprensión auditiva (20%).

Información importante:

- Es necesario una nota mínima de 5 en la evaluación continuada o el trabajo alternativo para hacer media con el resto de partes.

- Es necesario una nota mínima de 4,5 en el examen final para hacer media con el resto de partes.

Por lo tanto, para que el alumno sea evaluado, será obligatorio hacer las dos actividades de evaluación (es decir, presentar el trabajo y hacer el examen final).

Evaluación única final

Podrán acogerse a una evaluación única final aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado de salud, programas de movilidad o cualquier otra causa debidamente justificada que les impida seguir el régimen de evaluación continua.

Evaluación:

Trabajo alternativo [40% de la nota final]

- Se concibe como una actividad complementaria a través de la cual el alumno utiliza la lengua catalana en ámbitos de su propio interés. En este caso, es el alumno quien propone la actividad, con el objetivo de que el aprendizaje sea significativo y personal. Por lo tanto, se acepta cualquier propuesta que motive al alumno. Ejemplos: organizar una actividad en clase, hacer una entrevista, una traducción, subtitulación o doblaje de un vídeo, creación literaria, creación de un blog, un vídeo o un cortometraje, composición de una canción...
- La nota mínima del trabajo para que este sea ponderable es 5.

Examen final [60% de la nota final]

20% examen oral

En el examen oral se medirá la competencia oral del alumno, que deberá demostrar un control propio de un nivel A1. Como en el examen escrito, en el examen oral también se evaluarán contenidos que se hayan visto en el Manual A Punt 1 (consultar Bibliografía fundamental). El examen oral constará de 2 partes. La primera parte será una batería de preguntas a modo de entrevista, a partir de las cuales el alumno deberá hablar de temas relativos a su información básica y personal, explicar y describir hechos y expresar opiniones sobre temas próximos a su experiencia. En la segunda parte, deberá imaginar cuatro situaciones propias de la vida cotidiana que se le propondrán, y reaccionar a ellas de manera comprensible y adecuada.

40% examen escrito

Descripción: En el examen escrito se evaluarán los contenidos que se han aprendido durante el curso en clase, es decir, todo el temario del Manual A Punt 1 (consultar Bibliografía fundamental). El examen será un conjunto de pruebas que evaluarán el conocimiento del alumno en 5 ámbitos: morfosintaxis y léxico (20%), uso de la lengua en situaciones comunicativas (20%), comprensión escrita (20%), expresión escrita (20%) y comprensión auditiva (20%).

Información importante:

- Es necesario una nota mínima de 5 en la evaluación continuada o el trabajo alternativo para hacer media con el resto de partes.

- Es necesario una nota mínima de 4,5 en el examen final para hacer media con el resto de partes.

Por lo tanto, para que el alumno sea evaluado, será obligatorio hacer las dos actividades de evaluación (es decir, presentar el trabajo y hacer el examen final).

Información adicional

 • Las clases serán el espacio donde se tratará el temario de la asignatura de forma teórica y práctica. Estas clases se complementarán con el trabajo autónomo de los estudiantes, que periódicamente deberán hacer actividades prácticas para consolidar lo aprendido en el aula.
 • Será imprescindible el acceso regular a Prado por parte del alumnado, ya que allí estarán todos los materiales utilizados en el aula así como la lista de bibliografía, referencias, recursos, etc. básicos para trabajar. Además, también en Prado se informará de cualquier incidencia que pueda afectar a la docencia (recordatorios, cancelación y recuperación de clases, etc.). Las prácticas evaluables también se entregarán vía Prado.
 • Se concibe al alumno como centro y líder de su propio proceso de adquisición de la lengua. Por ello se esperará y se exigirá una participación responsable y muy activa del alumno en su proceso de aprendizaje. Por su parte, el docente es un tutor y un facilitador de contextos, aquel que guiará al estudiante y lo ayudará a superar los obstáculos que puedan aparecer. Los alumnos, además de poder plantear siempre sus problemas y dudas en clase, tendrán siempre a su disposición las tutorías (presenciales o telemáticas), ya sea para repasar o aclarar lo estudiado en clase o para ampliar su conocimiento sobre cualquier otro aspecto.

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): Gestión de servicios y apoyos (https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).