Guía docente de Catalán 2 Tercera Lengua (25211PE)

Curso 2023/2024
Fecha de aprobación: 26/06/2023

Grado

Grado en Traducción e Interpretación

Rama

Artes y Humanidades

Módulo

Tercera Lengua Extranjera Nivel 1 y 2

Materia

Tercera Lengua Extranjera Nivel 2

Curso

3

Semestre

2

Créditos

6

Tipo

Optativa

Profesorado

Teórico

Adrian Cervetto Montesinos. Grupo: A

Tutorías

Adrian Cervetto Montesinos

Email
No hay tutorías asignadas para el curso académico.

Prerrequisitos y/o Recomendaciones

 • Haber cursado y aprobado la asignatura de Catalán 1 o tener el nivel A1 del MCER

Breve descripción de contenidos (Según memoria de verificación del Máster)

 • Comprensión y expresión oral y escrita.
 • Aspectos contrastivos y comunicativos de la lengua.
 • Análisis y síntesis textual.
 • Redacción y modelos textuales.
 • Introducción a la variación lingüística, registros y lenguajes especializados.

Competencias

Competencias Generales

 • CG07. Ser capaz de organizar y planificar. 
 • CG10. Identificar los aspectos derivados de la relación entre lenguaje y género. 
 • CG13. Ser capaz de gestionar la información. 
 • CG14. Ser capaz de tomar decisiones. 
 • CG17. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos. 
 • CG18. Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad. 
 • CG19. Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y la mediación lingüística. 
 • CG20. Ser capaz de trabajar en equipo. 
 • CG21. Ser capaz de trabajar en un contexto internacional. 
 • CG23. Revisar con rigor y controlar, evaluar y garantizar la calidad. 
 • CG24. Ser capaz de aprender en autonomía. 
 • CG25. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones 

Competencias Específicas

 • CE16. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

Resultados de aprendizaje (Objetivos)

 1. Comprender las expresiones y el vocabulario más frecuente sobre temas de interés personal en conversaciones medianamente formales y en conversaciones cotidianas.
 2. Entender la idea principal de mensajes breves.
 3. Entender la idea principal de una clase, una conferencia o una exposición oral.
 4. Leer y comprender textos breves y sencillos de un registro medianamente formal.
 5. Encontrar información específica y previsible en documentos escritos sencillos i cotidianos como por ejemplo apuntes, documentos académicos y administrativos, artículos sencillos, anuncios, prospectos, menús, horarios, cartas personales, académicas y administrativas.
 6. Comunicarse oralmente en situaciones sencillas y habituales que exigen un intercambio fácil y directo de información básica.
 7. Hablar del entorno personal, laboral y académico más próximo con expresiones y frases simples.
 8. Expresarse mediante textos escritos breves y sencillos con la ayuda de recursos varios.
 9. Redactar notas y mensajes cortos relacionados con necesidades inmediatas (apuntes, notas, instrucciones breves, encargos, formularios, solicitudes, matrículas…)
 10. Dominar suficiente vocabulario como para expresarse en el entorno personal, laboral y académico más próximo.
 11. Expresarse correctamente mediante estructuras gramaticales simples.
 12. Pronunciar de manera suficientemente clara para hacerse entender, a pesar del acento evidente de la lengua materna

Programa de contenidos Teóricos y Prácticos

Teórico

Tema 1.

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Demanar i donar informació personal. Parlar de l’experiència com a aprenents de català. Comunicar a classe.
 • GRAMÀTICA: Interrogatius. Present d’indicatiu. Passat perifràstic d’indicatiu. Paraules en català. Frases de classe.
 • FONÈTICA: Les lletres i els sons del català.
 • CULTURA: Imatges que es relacionen amb els països catalans.

Tema 2.

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Descriure persones per la manera de ser. Parlar del significat del llenguatge no verbal. Explicar una situació compromesa.
 • GRAMÀTICA: Adjectius: gènere i nombre. Pronom feble: ho. Present d’indicatiu: ser, estar, semblar. Expressions temporals: quan, al principi, aleshores, llavors, després. Recursos expressius: de veritat? Adjectius per descriure el caràcter. Noms de les parts del cos. Verbs per descriure gestos.
 • FONÈTICA: La vocal o àtona i tònica.
 • CULTURA: Els tòpics i estereotips dels catalans.

Tema 3.

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Explicar una notícia breu. Demanar i donar informació sobre què ha fet algú recentment. Demanar i donar informació sobre experiències passades. Parlar de coses que no s’han fet o que ja s’han fet.
 • GRAMÀTICA: Perfet d’indicatiu i passat perifràstic d’indicatiu. Participis. Expressions temporals: avui, ara, fins ara, fa una estona, ahir, abans-d’ahir, fa una setmana... Demostratius. Adverbis: ja, encara no, mai. Pronoms febles: el, la, els, les, hi, en. Que + adjectiu/adverbi. Quin/quina/quins/quines. Recursos expressius: n’estàs segur? Lèxic relacionat amb esdeveniments, experiències personals i notícies. Adjectius per descriure el caràcter.
 • FONÈTICA: Enllaços fònics. L’entonació neutre i exclamativa.
 • CULTURA: Les televisions públiques en llengua catalana. Persones destacades en diferents àmbits.

Tema 4.

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Descriure persones pel seu aspecte físic. Explicar fets i rutines del passat. Explicar canvis personals.
 • GRAMÀTICA: Imperfet d’indicatiu. Soler/acostumar a + infinitiu. Expressions temporals: abans, en aquell temps, en aquella època, durant una temporada... Recursos expressius: sí, home! Adjectius per descriure característiques físiques.
 • FONÈTICA: La síl·laba tònica de les formes de l’imperfet d’indicatiu.
 • CULTURA: Canvis socials als països catalans.

Tema 5.

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Descriure l’habitatge i l’entorn. Demanar i donar informació sobre les característiques d’un habitatge. Explicar com posar ordre en un espai. Suggerir canvis en la distribució dels espais d’una casa.
 • GRAMÀTICA: Ser i haver-hi. Pronoms febles: -lo, -la, -los, les, -ho, -en. Perífrasi d’obligació haver de + infinitiu. Demostratius: això, allò, aquest, aquell. Expressions locatives: a baix, a dalt, a mà dreta, a mà esquerra, al costat, al fons... Recursos expressius: oi? Noms de les parts d’un habitatge, la decoració, el sector immobiliari.
 • FONÈTICA: El so de la lletra l i la combinació ll.
 • CULTURA: Arquitectes i edificis famosos.

Tema 6.

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Explicar les preferències a l’hora de viatjar. Explicar projectes de futur pròxim. Descriure una ruta. Demanar i dir la previsió meteorològica. Expressar condicions.
 • GRAMÀTICA: Futur. Pensar + infinitiu. Connector: si. Expressions temporals: demà, demà passat, l’any que ve, aquest cap de setmana... Recurs expressiu: de debò? Lèxic relacionat amb els viatges i el turisme, els mitjans de transport i el temps meteorològic.
 • FONÈTICA: La síl·laba tònica i l’accentuació gràfica de les formes de futur. L’entonació de frases exclamatives.
 • CULTURA: Rutes literàries.

Tema 7.

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Descriure un mal o una malaltia. Expressar un estat d’ànim o un estat físic. Descriure les activitats físiques per dur una vida saludable. Donar consells.
 • GRAMÀTICA: Ser i estar. Condicional i estructures per aconsellar: convenir, anar bé. Imperatiu. Estructures: fer mal, fer-se mal, tenir mal de. Recursos expressius: això rai! Adjectius relacionats amb el caràcter i l’estat anímic. Noms de les parts del cos, mals, malalties, símptomes, medicaments. Verbs relacionats amb l’activitat física.
 • FONÈTICA: La síl·laba tònica de les formes del condicional. L’entonació de frases imperatives. L’apostrofació dels noms.
 • CULTURA: El sistema sanitari català.

Tema 8.

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Demanar i dir a què es dedica algú. Demanar i dir en què consisteix una feina. Entendre i explicar els requisits necessaris per a una feina. Demanar i donar informació sobre els estudis i l’experiència professional.
 • GRAMÀTICA: Bo, bon, dolent, mal / bé, ben, malament, mal. Present de subjuntiu. Perífrasi d’obligació i estructures per expressar obligació o necessitat. Recursos expressius: ves per on! Lèxic relacionat amb les professions i la feina.
 • FONÈTICA: La pronunciació del present de subjuntiu. La vocal neutra de que. La pronunciació de bo, bon, bé, ben.
 • CULTURA: Oficis que desapareixen.

Tema 9.

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Donar informació sobre activitats de lleure. Fer propostes i contrapropostes per fer activitats i acceptar o rebutjar invitacions. Donar indicacions per anar a un lloc.
 • GRAMÀTICA: Preferir, estimar-se més, agradar més. Formes verbals amb pronoms d’OI: anar bé, semblar bé, venir de gust... Imperatiu i subjuntiu. Recursos expressius: au, vinga! Lèxic relacionat amb el lleure. Expressions per indicar hores i temps concret o aproximat. Lèxic per donar indicacions per anar a un lloc.
 • FONÈTICA: L’entonació de les frases per fer propostes.
 • CULTURA: Festivals dels Països Catalans.

Tema 10.

 • OBJECTIUS COMUNICATIUS: Reaccionar davant de diferents situacions socials: aniversaris, enterraments, casaments... Demanar i donar informació sobre l’organització d’un acte. Demanar favors, permisos i oferir-se a fer una cosa. Donar excuses.
 • GRAMÀTICA: Estructures per demanar favors, permís, oferir ajuda: et fa res + infinitiu, et fa res que + subjuntiu, et fa res si + indicatiu, vols que + subjuntiu. Present de subjuntiu. Estar + gerundi. Recursos expressius: què dius? Lèxic relacionat amb els esdeveniments socials. Expressions per reaccionar: per molts anys, enhorabona, felicitats...
 • FONÈTICA: La vocal e tònica i àtona.
 • CULTURA: Costums culturals a diferents països. El significat dels colors.

Bibliografía

Bibliografía fundamental

 • VILAGRASA, A. (2019) A Punt 2. Curs de català. Llibre de l'alumne. L’Abadia de Montserrat.
 • VILAGRASA, A. (2019) A Punt 2. Curs de català. Llibre d’exercicis. L’Abadia de Montserrat.

Bibliografía complementaria

 • BASTONS, N., BERNARDÓ, C., COMAJOAN, L., & CASANOVAS, J. M. (2011). Gramàtica pràctica del català. Marc europeu comú de referència per a les llengües A1-B2. Teide.

Enlaces recomendados

 • Parla.cat - Espacio virtual de aprendizaje del catalán: www.parla.cat
 • Romanica Intercom - Aprendizaje simultáneo de lenguas románicas: www.romanicaintercom.com
 • Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/
 • Diccionari de la Llengua Catalana Multilingüe www.multilingue.cat
 • Diccionaris Larousse i Vox: www.diccionaris.cat

Metodología docente

 • MD01. Lección magistral/expositiva. 
 • MD02. Sesiones de discusión y debate. 
 • MD03. Resolución de problemas y/o estudio de casos prácticos. 
 • MD05. Seminarios. 
 • MD07. Realización de trabajos en grupo. 
 • MD08. Realización de trabajos individuales

Evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

Evaluación Ordinaria

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS (EVALUACIÓN CONTINUA) - Porcentaje sobre la calificación final: 50%

PRÁCTICAS ESCRITAS

Descripción: El alumno deberá entregar 6 prácticas escritas/orales, una para cada sesión del curso. Podrán ser traducciones, conjuntos de ejercicios, breves reseñas, comentarios, breves exposiciones orales, creación de diálogos, doblajes, etc. Cada práctica estará basada en un texto o documento audiovisual relacionado con el temario visto y aprendido en clase, por lo que la actividad tendrá dos partes: (i) la lectura, estudio o visualización del material facilitado y (ii) la producción escrita que se pida.

Criterios de evaluación: El alumno deberá demostrar que ha leído/visto bien el material facilitado y que es capaz de resolver los ejercicios o problemas gramaticales/traductológicos que se le han planteado, o que puede cumplir con los objetivos comunicativos de una tarea, es decir, que es capaz de expresarse oralmente o escrita en lengua catalana de acuerdo con los objetivos de la tarea

Nota importante: Tanto las prácticas escritas como las orales se entregarán mediante la plataforma CLASSROOM, en formato DRIVE o en formato audio o vídeo (orales). Todas ellas tendrán una fecha límite de entrega inaplazable que siempre deberá cumplirse para garantizar la evaluación continua. De la misma manera, será obligatoria la entrega de TODAS las prácticas para que el alumno pueda ser evaluado.

EXAMEN FINAL - Porcentaje sobre la calificación final: 50%

EXAMEN ESCRITO

Porcentaje sobre la calificación parcial: 70%

Descripción: En el examen escrito se evaluarán los contenidos que se han aprendido durante el curso en clase, es decir, todo el temario del Manual A Punt 2 (consultar Bibliografía fundamental). El examen será un conjunto de 5 pruebas que evaluarán el conocimiento del alumno en 5 ámbitos: morfosintaxis y léxico (20%), uso de la lengua en situaciones comunicativas (20%), comprensión escrita (20%), expresión escrita (20%) y comprensión auditiva (20%).

EXAMEN ORAL

Porcentaje sobre la calificación parcial: 30%

Descripción: En el examen oral se medirá la competencia oral del alumno, que deberá demostrar un control propio de un nivel A2. Como en el examen escrito, en el examen oral también se evaluarán contenidos que se hayan visto en el Manual A Punt 2 (consultar Bibliografía fundamental). El examen oral constará de 2 partes. La primera parte será una batería de preguntas a modo de entrevista, a partir de las cuales el alumno deberá hablar de temas relativos a su información básica y personal, explicar y describir hechos y expresar opiniones sobre temas próximos a su experiencia. En la segunda parte, deberá imaginar cuatro situaciones propias de la vida cotidiana que se le propondrán, y reaccionar a ellas de manera comprensible y adecuada.

ACTIVIDADES VOLUNTARIAS

No son actividades obligatorias. Son actividades que el estudiante puede hacer si lo desea. Se conciben como actividades complementarias de refuerzo o ampliación a través de las cuales el alumno utiliza la lengua catalana en ámbitos de su propio interés. Es el alumno quien propone la actividad, con el objetivo de que el aprendizaje sea significativo y personal. Por lo tanto, se acepta cualquier propuesta que motive al alumno. Ejemplos: organizar una actividad en clase, hacer una entrevista, una traducción, subtitulación o doblaje, creación literaria, creación de un blog, un vídeo o un cortometraje, composición de una canción, hacer una reseña de un libro, una película, un documental…La realización de estas actividades puede suponer hasta 1 punto más en la nota final, dependiendo del nivel de dedicación y de la calidad de la propuesta.

Evaluación Extraordinaria

Evaluación extraordinaria

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS (EVALUACIÓN CONTINUA) - Porcentaje sobre la calificación final: 50%

PRÁCTICAS ESCRITAS Y ORALES

En caso de haber aprobado la evaluación continua detallada en el apartado anterior se conservará la nota hasta el siguiente examen (solamente para la evaluación extraordinaria y nunca para otros cursos). En caso de haber suspendido la evaluación continua se tendrá que recuperar mediante la corrección de las prácticas realizadas durante el curso, o bien mediante un trabajo alternativo pactado con la docente.

EXAMEN FINAL - Porcentaje sobre la calificación final: 50%

EXAMEN ESCRITO

Porcentaje sobre la calificación parcial: 70%

Descripción: En el examen escrito se evaluarán los contenidos que se han aprendido durante el curso en clase, es decir, todo el temario del Manual A Punt 2 (consultar Bibliografía fundamental). El examen será un conjunto de 5 pruebas que evaluarán el conocimiento del alumno en 5 ámbitos: morfosintaxis y léxico (20%), uso de la lengua en situaciones comunicativas (20%), comprensión escrita (20%), expresión escrita (20%) y comprensión auditiva (20%).

EXAMEN ORAL

Porcentaje sobre la calificación parcial: 30%

Descripción: En el examen oral se medirá la competencia oral del alumno, que deberá demostrar un control propio de un nivel A2. Como en el examen escrito, en el examen oral también se evaluarán contenidos que se hayan visto en el Manual A Punt 2 (consultar Bibliografía fundamental). El examen oral constará de 2 partes. La primera parte será una batería de preguntas a modo de entrevista, a partir de las cuales el alumno deberá hablar de temas relativos a su información básica y personal, explicar y describir hechos y expresar opiniones sobre temas próximos a su experiencia. En la segunda parte, deberá imaginar cuatro situaciones propias de la vida cotidiana que se le propondrán, y reaccionar a ellas de manera comprensible y adecuada.

ACTIVIDADES VOLUNTARIAS

No son actividades obligatorias. Son actividades que el estudiante puede hacer si lo desea. Se conciben como actividades complementarias de refuerzo o ampliación a través de las cuales el alumno utiliza la lengua catalana en ámbitos de su propio interés. Es el alumno quien propone la actividad, con el objetivo de que el aprendizaje sea significativo y personal. Por lo tanto, se acepta cualquier propuesta que motive al alumno. Ejemplos: organizar una actividad en clase, hacer una entrevista, una traducción, subtitulación o doblaje, creación literaria, creación de un blog, un vídeo o un cortometraje, composición de una canción, hacer una reseña de un libro, una película, un documental…La realización de estas actividades puede suponer hasta 1 punto más en la nota final, dependiendo del nivel de dedicación y de la calidad de la propuesta.

Evaluación única final

EXAMEN ESCRITO

 • Porcentaje sobre la calificación final: 70%
 • Descripción: En el examen escrito se evaluarán los contenidos que se han aprendido durante el curso en clase, es decir, todo el temario del Manual A Punt 2 (consultar Bibliografía fundamental). El examen será un conjunto de 5 pruebas que evaluarán el conocimiento del alumno en 5 ámbitos: morfosintaxis y léxico (20%), uso de la lengua en situaciones comunicativas (20%), comprensión escrita (20%), expresión escrita (20%) y comprensión auditiva (20%).
 • Criterios de evaluación: Siguiendo los ámbitos del examen descritos, se valorará el conocimiento de la gramática y el léxico, el correcto uso de la lengua en contextos comunicativos concretos, la capacidad de análisis y producción de textos y el nivel de comprensión de inputs orales en lengua catalana.

EXAMEN ORAL

 • Porcentaje sobre la calificación final: 30%
 • Descripción: En el examen oral se medirá la competencia oral del alumno, que deberá demostrar un control propio de un nivel A2. Como en el examen escrito, en el examen oral también se evaluarán contenidos que se hayan visto en el Manual A Punt 2 (consultar Bibliografía fundamental). El examen oral constará de 2 partes. La primera parte será una batería de preguntas a modo de entrevista, a partir de las cuales el alumno deberá hablar de temas relativos a su información básica y personal, explicar y describir hechos y expresar opiniones sobre temas próximos a su experiencia. En la segunda parte, deberá imaginar cuatro situaciones propias de la vida cotidiana que se le propondrán, y reaccionar a ellas de manera comprensible y adecuada.
 • Criterios de evaluación: En general, se espera que el estudiante pueda comunicarse oralmente en situaciones sencillas y habituales que exigen un intercambio fácil y directo de información básica. El ejercicio del alumno se evaluará atendiendo a criterios de análisis de la producción oral y el discurso, teniendo en cuenta el uso de la lengua (coherencia, corrección, fluidez, alcance) y el cumplimiento que haga de la tarea (consecución de los objetivos comunicativos/expresivos, calidad del contenido).

Información adicional

ALGUNES REMARQUES IMPORTANTS:

 • Si suspens l'avaluació contínua hauràs de recuperar-la mitjançant la correcció de les pràctiques entregades, o mitjançant un treball alternatiu pactat amb la professora de l'assignatura.
 • No es farà mitjana si en alguna de les parts de l'avaluació (examen final o avaluació contínua) l'alumne trau menys de 4.
 • Les activitats extraescolars són obligatòries (dues en horari de classe i dues fora de l'horari de classe).

RESUM D'AVALUACIÓ CONTÍNUA

30% ACTIVITATS A CLASSE

5% SESSIÓ 1: assistència i participació (50%) + pràctica 1 (50%)

5% SESSIÓ 2: assistència i participació (50%) + pràctica 2 (50%)

5% SESSIÓ 3: assistència i participació (50%) + pràctica 3 (50%)

5% SESSIÓ 4: assistència i participació (50%) + pràctica 4 (50%)

5% SESSIÓ 5: assistència i participació (50%) + pràctica 5 (50%)

5% SESSIÓ 6: assistència i participació (50%) + pràctica 6 (50%)

20% ACTIVITATS FORA DE CLASSE

A determinar segons l'any acadèmic (màxim 4).

EXAMEN EQUADOR DE GRAMÀTICA

Es farà després de la tercera sessió i servirà per arrodonir a l'alça o a la baixa en la nota final d'avaluació contínua.