Guía docente de Catalán 3 Tercera Lengua (25211PF)

Curso 2023/2024
Fecha de aprobación: 26/06/2023

Grado

Grado en Traducción e Interpretación

Rama

Artes y Humanidades

Módulo

Tercera Lengua Extranjera Nivel 3 y 4

Materia

Tercera Lengua Extranjera Nivel 3

Curso

3

Semestre

1

Créditos

6

Tipo

Optativa

Profesorado

Teórico

Claudia Garrigos Vicedo. Grupo: A

Tutorías

Claudia Garrigos Vicedo

Email
 • Primer semestre
  • Lunes de 10:30 a 12:30 (F. de Letras)
  • Martes de 09:00 a 11:00 (F. de Traducción)
  • Jueves de 09:00 a 11:00 (F. de Traducción)
 • Segundo semestre
  • Lunes de 09:30 a 12:30 (F. de Letras)
  • Miércoles de 09:30 a 12:30 (F. de Letras)

Prerrequisitos y/o Recomendaciones

 • Haber aprobado Catalán 2.

Breve descripción de contenidos (Según memoria de verificación del Máster)

 • Comprensión y expresión oral y escrita.
 • Introducción a la variación lingüística, registros y lenguajes especializados.
 • Análisis y síntesis textual.
 • Redacción y modelos textuales.
 • Revisión textual.
 • Aspectos contrastivos y comunicativos de la lengua.

Competencias

Competencias Generales

 • CG07. Ser capaz de organizar y planificar. 
 • CG10. Identificar los aspectos derivados de la relación entre lenguaje y género. 
 • CG13. Ser capaz de gestionar la información. 
 • CG14. Ser capaz de tomar decisiones. 
 • CG17. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos. 
 • CG18. Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad. 
 • CG19. Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y la mediación lingüística. 
 • CG20. Ser capaz de trabajar en equipo. 
 • CG21. Ser capaz de trabajar en un contexto internacional. 
 • CG23. Revisar con rigor y controlar, evaluar y garantizar la calidad. 
 • CG24. Ser capaz de aprender en autonomía. 
 • CG25. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones 

Competencias Específicas

 • CE01. Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores en parámetros de variación lingüística y función textual. 
 • CE02. Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo. 
 • CE03. Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e interpretación. 
 • CE04. Ser capaz de establecer todo tipo de hipótesis de correspondencia de diversos niveles textuales y discursivos.  
 • CE16. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

Resultados de aprendizaje (Objetivos)

OBJETIVOS GENERALES:

 • Comprender las ideas principales i detalles específicos de textos monologados y conversaciones formales sobre temas de interés personal.
 • Entender la idea principal de mensajes en lugares públicos, académicos o profesionales.
 • Leer y comprender textos medianamente complejos en la modalidad estándar o en un paraestándar y en un registro semiformal.
 • Encontrar información concreta en textos escritos sencillos formales de divulgación general y específica documentos académicos y administrativos, artículos sencillos, anuncios, prospectos, menús, horarios, cartas personales, académicas y administrativas.
 • Comunicarse oralmente de manera espontánea y entendedora en situaciones habituales que exigen un intercambio oral de información sobre varios temas.
 • Mantener conversaciones sobre temas de interés general o personal.
 • Expresarse de forma escrita con bastante precisión con la ayuda de recursos varios.
 • Redactar textos comprensibles, bien cohesionados, con ortografía y puntuación suficientemente cuidada.
 • Dominar suficiente vocabulario como para expresarse con la ayuda de circunloquios sobre temas académicos, administrativos, familiares y personales.
 • Expresarse con bastante corrección en contextos administrativos, familiares y personales, y con un buen dominio gramatical.
 • Pronunciar de manera inteligible, a pesar de que aún se pueda notar el acento de la lengua materna.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 • · Demanar i donar informació personal
 • · Explicar les estratègies i tècniques per aprendre lèxic
 • · Descriure persones segons el comportament a classe
 • · Dir què agrada i què no de les persones
 • · Parlar de l’aprenentatge de llengües
 • · Descriure un animal
 • · Argumentar els avantatges i els inconvenients de tenir animals de companyia
 • · Fer prediccions sobre el futur
 • · Fer hipòtesis sobre el futur
 • · Descriure com serà el món futur
 • · Explicar maneres diferents de viure
 • · Parlar de les coses que enyorem quan no som a casa
 • · Explicar els avantatges i els inconvenients de viure en un lloc
 • · Fer comparacions
 • · Descriure objectes i explicar per a què serveixen
 • · Fer hipòtesis sobre les característiques dels objectes
 • · Fer valoracions sobre les característiques dels objectes
 • · Narrar un fet misteriós en el passat
 • · Fer suposicions i hipòtesis
 • · Deduir sospites i treure conclusions
 • · Explicar anècdotes en passat i reaccionar-hi
 • · Demanar i donar l’opinió sobre temes d’actualitat
 • · Fer valoracions sobre actes incívics
 • · Argumentar i debatre sobre un tema
 • · Expressar acord i desacord
 • · Parlar del comportament que cal seguir a taula
 • · Explicar i escriure una recepta de cuina
 • · Intercanviar opinions sobre maneres de cuinar diferents plats
 • · Descriure una avaria domèstica
 • · Demanar un servei tècnic per arreglar una avaria
 • · Explicar una anècdota negativa
 • · Expressar desitjos
 • · Fer hipòtesis d’irrealitat
 • · Explicar com voldria que fos un món millor

Programa de contenidos Teóricos y Prácticos

Teórico

 • Repàs dels continguts dels nivells anteriors. Paraules que agraden en català Adjectius per descriure persones Pronunciació d’algunes paraules en català. Imatges que es relacionen amb els Països Catalans
 • Quantitatius (cada, tot, tothom, cap, res, ningú). Subjuntiu en oracions subordinades (m’agrada que les persones...). Oracions adjectives de relatiu (m’agraden les persones que...). Sufixos: diminutius i augmentatius. Estructures tots dos, cap dels dos, ni l’un ni l’altre, tant amb l’un com... Recursos expressius (endavant, digues, digui). Lèxic relacionat amb l’aprenentatge de llengües. Adjectius per descriure maneres de ser. Lèxic relacionat amb els animals. Els sons [ʒ] i [ɡ]/[γ]. Les combinacions güe i güi .Les llengües a Catalunya
 • Futur. Futur perfet. Pronom hi. Estructures de probabilitat o possibilitat en futur (és possible que, és probable que, probablement...). Connectors si i quan. Expressions temporals (d’aquí a, l’any que ve). Recurs discursiu ves a saber. Lèxic per predir el futur. Lèxic relacionat amb la robòtica. Lèxic per descriure un món futur. Lèxic de fenòmens naturals. Les paraules agudes.Alexandre Deulofeu: l’historiador del futur
 • Verbs amb preposicions (acostumar-se a, enamorar-se de, confiar en...). Pronom hi. Imperfet d’indicatiu (riure, dir, caure, creure, seure, fer, dur...). Estructures comparatives (hi ha tanta feina com...). Connectors de tota manera, tot i que, encara que. Recurs discursiu de fet. Lèxic per descriure un habitatge. Lèxic per parlar d’aspectes que enyores. Verbs trobar a faltar, enyorar, enyorar-se. Lèxic per descriure un poble. La síl·laba tònica de l’imperfet d’indicatiu. Enllaços fònics. Les colònies industrials.
 • Expressions d’hipòtesis i suposicions: (potser, potser que, a veure si...). Per a què i per. Quantitatius (gens, cap, res, una mica, poc, gaire, prou, massa). Noms amb complement preposicional (rellotge de paret, sabates sense cordons...). Recursos discursius òndia, apa. Lèxic per descriure objectes. Noms d’objectes. Sinònims de cosa. El so [tʃ]. L’entonació de frases interrogatives amb que i què.. Els poemes objecte de Joan Brossa
 • Passat perifràstic d’indicatiu, perfet d’indicatiu i imperfet d’indicatiu. Plusquamperfet d’indicatiu. Estructures per expressar dubte, hipòtesi i certesa (no sé si, crec que, pel que sembla, és molt clar que...). Deure + infinitiu. Expressions temporals (de seguida, un cop, a continuació, tot just). Recursos discursius: no m’ho puc creure, no pot ser, justa la fusta, de cap manera, què dius ara, i ara... Lèxic relacionat amb fets misteriosos i amb la novel·la policíaca. Els sons [ks] i [ʃ]. La història de les bruixes als Països Catalans
 • Indicatiu o subjuntiu en oracions subordinades. Estructures per expressar certesa, preferència, exigència, voluntat (crec que, no estic segur que, vull que...). Present de subjuntiu. Perfet de subjuntiu. Connectors en primer lloc, en segon lloc, per acabar, és a dir, d’una banda, pel que fa a , amb relació a... Tractament formal en un text escrit. Recursos discursius què hi dius?, què en penses?, què n’opines?, com ho veus?. Lèxic relacionat amb el turisme de masses. Lèxic relacionat amb temes socials. Les paraules planes. Les lligues de debat
 • Formes dels pronoms amb l’imperatiu. Tan bon punt, quan, fins que, abans que. Combinació dels pronoms el, la, els, les, en + hi. Per i perquè. Recurs discursiu: no t’estàs de res. Lèxic relacionat amb els menjars, la cuina i el parament de taula. El so [ʎ]. L’apostrofació dels pronoms. El vermut. Els àpats als Països Catalans.
 • Verbs que es conjuguen amb pronoms (fondre’s, aturar-se, espatllar-se, trencar-se). Estil directe i indirecte. Tractament formal en un text oral. Connectors (en realitat, per exemple, o bé, a més, fins i tot, a sobre, tot plegat). Recurs discursiu: entesos. Lèxic relacionat amb les avaries i els desperfectes. Lèxic relacionat amb la destresa. Lèxic relacionat amb les reclamacions. La pronunciació i la grafia del so [s]. El projecte Reparat millor que nou
 • Estructures per expressar desitjos (espero que, desitjo que, voldria que...). Condicional. Imperfet de subjuntiu. Connector si. Recurs discursiu tant de bo. Lèxic relacionat amb els desitjos. Lèxic relacionat amb diverses situacions hipotètiques. Les paraules esdrúixoles. L’accentuació de l’imperfet de subjuntiu. Utopia a les Pitiüses

Bibliografía

Bibliografía fundamental

· VILAGRASA, A. (2020) A Punt 3. Curs de català. Llibre de l'alumne. L’Abadia de Montserrat

· VILAGRASA, A. (2020) A Punt 3. Curs de català. Llibre d’exercicis. L’Abadia de Montserrat

Bibliografía complementaria

· BASTONS, N., BERNARDÓ, C., COMAJOAN, L., & CASANOVAS, J. M. (2011). Gramàtica pràctica del català (A1-B2). Teide.

· MAS, M. (2012). Gramàtica catalana de la A a la Z. L’Abadia de Montserrat

· COMELLES, S., GARCIA BALASCH, T., & VILÀ, C. (2012). El català escrit: Ortografia. Morfologia. Funcions. Barcanova

Enlaces recomendados

 • Institut Ramon Llull: www.llull.cat
 • Optimot, consultes lingüístiques: http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
 • Recursos para aprender catalán: http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/bibliografies.html
 • Parla.cat: http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
 • Vocabulari en imatges: http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/viure_a_catalunya_col/viure_a_cataluny a_vocabulari_en_imatges
 • Aprenentatge simultani de llengües romàniques: http://www.romanicaintercom.com/

Metodología docente

 • MD01. Lección magistral/expositiva. 
 • MD02. Sesiones de discusión y debate. 
 • MD03. Resolución de problemas y/o estudio de casos prácticos. 
 • MD05. Seminarios. 
 • MD07. Realización de trabajos en grupo. 
 • MD08. Realización de trabajos individuales

Evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

Evaluación Ordinaria

Prácticas de evaluación continuada [40% de la nota final]

El curso se dividirá en 6 sesiones en las que se trabajará el contenido teórico y práctico. Cada sesión tendrá una nota de asistencia y participación; así como una nota de práctica final. Se hará media de todas las sesiones para obtener el 40% correspondiente a este apartado.

SESSIÓ 1: assistència i participació (50%) + pràctica 1 (50%)

SESSIÓ 2: assistència i participació (50%) + pràctica 2 (50%)

SESSIÓ 3: assistència i participació (50%) + pràctica 3 (50%)

SESSIÓ 4: assistència i participació (50%) + pràctica 4 (50%)

SESSIÓ 5: assistència i participació (50%) + pràctica 5 (50%)

SESSIÓ 6: assistència i participació (50%) + pràctica 6 (50%)

Nota importante: Tanto las prácticas escritas como las orales se entregarán mediante la plataforma CLASSROOM, en formato DRIVE o en formato audio o vídeo (orales). Todas ellas tendrán una fecha límite de entrega inaplazable que siempre deberá cumplirse para garantizar la evaluación continua. De la misma manera, será obligatoria la entrega de TODAS las prácticas para que el alumno pueda ser evaluado.

Actividades de enriquecimiento [20% de la nota final]

Estas actividades estarán relacionadas con la historia, la cultura, la literatura o la lengua catalana. Puede tratarse de lectura de fragmentos textuales, asistencia a conferencias, participación en actividades o talleres, etc. Se determinarán en cada año académico y se presentarán al alumnado las primeras semanas del curso.

Examen final [40% de la nota final]

Descripción: En el examen escrito se evaluarán los contenidos que se han aprendido durante el curso en clase, es decir, todo el temario del Manual A Punt 3 (consultar Bibliografía fundamental). El examen será un conjunto de pruebas que evaluarán el conocimiento del alumno en 5 ámbitos: morfosintaxis y léxico (20%), uso oral de la lengua en situaciones comunicativas (20%), comprensión escrita (20%), expresión escrita (20%) y comprensión auditiva (20%).

Información importante:

- Es necesario una nota mínima de 5 en la evaluación continuada para hacer media con el resto de partes.

- Es necesario una nota mínima de 4 en el examen final para hacer media con el resto de partes.

Evaluación Extraordinaria

Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. En caso de haber aprobado la evaluación continua detallada en el apartado anterior se conservará la nota hasta el siguiente examen (solamente para la evaluación extraordinaria y nunca para otros cursos). En caso de haber suspendido la evaluación continua se tendrá que recuperar mediante la corrección de las prácticas realizadas durante el curso (si el/la estudiante ha asistido con regularidad a clase, es decir, más del 80%), o bien mediante un trabajo alternativo pactado con la docente (si el/la estudiante no ha asistido con regularidad a clase, es decir, menos del 80%).

Evaluación:

Evaluación continuada o Trabajo alternativo [40% de la nota final]

- Se concibe como una actividad complementaria a través de la cual el alumno utiliza la lengua catalana en ámbitos de su propio interés. En este caso, es el alumno quien propone la actividad, con el objetivo de que el aprendizaje sea significativo y personal. Por lo tanto, se acepta cualquier propuesta que motive al alumno. Ejemplos: organizar una actividad en clase, hacer una entrevista, una traducción, subtitulación o doblaje de un vídeo, creación literaria, creación de un blog, un vídeo o un cortometraje, composición de una canción...
- La nota mínima del trabajo para que este sea ponderable es 5.

Examen final [60% de la nota final]

20% examen oral

En el examen oral se medirá la competencia oral del alumno, que deberá demostrar un control propio de un nivel B1+. Como en el examen escrito, en el examen oral también se evaluarán contenidos que se hayan visto en el Manual A Punt 3 (consultar Bibliografía fundamental). El examen oral constará de 2 partes. La primera parte será una batería de preguntas a modo de entrevista, a partir de las cuales el alumno deberá hablar de temas relativos a su información básica y personal, explicar y describir hechos y expresar opiniones sobre temas próximos a su experiencia. En la segunda parte, deberá imaginar cuatro situaciones propias de la vida cotidiana que se le propondrán, y reaccionar a ellas de manera comprensible y adecuada.

40% examen escrito

Descripción: En el examen escrito se evaluarán los contenidos que se han aprendido durante el curso en clase, es decir, todo el temario del Manual A Punt 3 (consultar Bibliografía fundamental). El examen será un conjunto de pruebas que evaluarán el conocimiento del alumno en 5 ámbitos: morfosintaxis y léxico (20%), uso de la lengua en situaciones comunicativas (20%), comprensión escrita (20%), expresión escrita (20%) y comprensión auditiva (20%).

Información importante:

- Es necesario una nota mínima de 5 en la evaluación continuada o el trabajo alternativo para hacer media con el resto de partes.

- Es necesario una nota mínima de 4,5 en el examen final para hacer media con el resto de partes.

Por lo tanto, para que el alumno sea evaluado, será obligatorio hacer las dos actividades de evaluación (es decir, presentar el trabajo y hacer el examen final).

Evaluación única final

Podrán acogerse a una evaluación única final aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado de salud, programas de movilidad o cualquier otra causa debidamente justificada que les impida seguir el régimen de evaluación continua.

Evaluación:

Trabajo alternativo [40% de la nota final]

- Se concibe como una actividad complementaria a través de la cual el alumno utiliza la lengua catalana en ámbitos de su propio interés. En este caso, es el alumno quien propone la actividad, con el objetivo de que el aprendizaje sea significativo y personal. Por lo tanto, se acepta cualquier propuesta que motive al alumno. Ejemplos: organizar una actividad en clase, hacer una entrevista, una traducción, subtitulación o doblaje de un vídeo, creación literaria, creación de un blog, un vídeo o un cortometraje, composición de una canción...
- La nota mínima del trabajo para que este sea ponderable es 5.

Examen final [60% de la nota final]

20% examen oral

En el examen oral se medirá la competencia oral del alumno, que deberá demostrar un control propio de un nivel B1+. Como en el examen escrito, en el examen oral también se evaluarán contenidos que se hayan visto en el Manual A Punt 3 (consultar Bibliografía fundamental). El examen oral constará de 2 partes. La primera parte será una batería de preguntas a modo de entrevista, a partir de las cuales el alumno deberá hablar de temas relativos a su información básica y personal, explicar y describir hechos y expresar opiniones sobre temas próximos a su experiencia. En la segunda parte, deberá imaginar cuatro situaciones propias de la vida cotidiana que se le propondrán, y reaccionar a ellas de manera comprensible y adecuada.

40% examen escrito

Descripción: En el examen escrito se evaluarán los contenidos que se han aprendido durante el curso en clase, es decir, todo el temario del Manual A Punt 3 (consultar Bibliografía fundamental). El examen será un conjunto de pruebas que evaluarán el conocimiento del alumno en 5 ámbitos: morfosintaxis y léxico (20%), uso de la lengua en situaciones comunicativas (20%), comprensión escrita (20%), expresión escrita (20%) y comprensión auditiva (20%).

Información importante:

- Es necesario una nota mínima de 5 en la evaluación continuada o el trabajo alternativo para hacer media con el resto de partes.

- Es necesario una nota mínima de 4,5 en el examen final para hacer media con el resto de partes.

Por lo tanto, para que el alumno sea evaluado, será obligatorio hacer las dos actividades de evaluación (es decir, presentar el trabajo y hacer el examen final).

Información adicional

 • Las clases serán el espacio donde se tratará el temario de la asignatura de forma teórica y práctica. Estas clases se complementarán con el trabajo autónomo de los estudiantes, que periódicamente deberán hacer actividades prácticas para consolidar lo aprendido en el aula.
 • Será imprescindible el acceso regular a Prado por parte del alumnado, ya que allí estarán todos los materiales utilizados en el aula así como la lista de bibliografía, referencias, recursos, etc. básicos para trabajar. Además, también en Prado se informará de cualquier incidencia que pueda afectar a la docencia (recordatorios, cancelación y recuperación de clases, etc.). Las prácticas evaluables también se entregarán vía Prado.
 • Se concibe al alumno como centro y líder de su propio proceso de adquisición de la lengua. Por ello se esperará y se exigirá una participación responsable y muy activa del alumno en su proceso de aprendizaje. Por su parte, el docente es un tutor y un facilitador de contextos, aquel que guiará al estudiante y lo ayudará a superar los obstáculos que puedan aparecer. Los alumnos, además de poder plantear siempre sus problemas y dudas en clase, tendrán siempre a su disposición las tutorías (presenciales o telemáticas), ya sea para repasar o aclarar lo estudiado en clase o para ampliar su conocimiento sobre cualquier otro aspecto.